02 9896 2333

Sales Team

Nick Bardon

Nick Bardon

Sales Manager 

Mobile: 0409 900 237

Phone: 02 9896 2333

Email me

Matt Barham

Matt Barham

Director - Sales 

Mobile: 0414 407 816

Phone: 02 9896 2333

Email me

Melissa Taylor

Melissa Taylor

Sales Associate 

Mobile: 0414 204 034

Email me

Shek Maharaj

Shek Maharaj

Sales Consultant 

Mobile: 0428 015 035

Phone: 02 9896 2333

Email me

David Kaufman

David Kaufman

Sales Associate 

Mobile: 0448 020 653

Phone: 02 9896 2333

Email me

Ming Zhang

Ming Zhang

Sales Consultant 

Mobile: 0404 032 934

Phone: 02 9896 2333

Email me

Andrew Tour

Andrew Tour

Sales Associate 

Mobile: 0404 032 317

Email me